search


keyboard_tab REGIS - Reg. Intermediation Services 2019/1150 SK

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2019/1150 SK Art. 4 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


index :


whereas :


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 157

 

Článok 4

Obmedzenie, pozastavenie a ukončenie poskytovania online sprostredkovateľských služieb

1.   Ak sa poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb rozhodne obmedziť alebo pozastaviť poskytovanie svojich online sprostredkovateľských služieb danému komerčnému používateľovi vo vzťahu k jednotlivým tovarom alebo službám, ktoré ponúka tento komerčný používateľ, poskytne dotknutému komerčnému používateľovi pred nadobudnutím účinnosti alebo v okamihu nadobudnutia účinnosti tohto obmedzenia alebo pozastavenia odôvodnenie uvedeného rozhodnutia na trvalom nosiči.

2.   Ak sa poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb rozhodne ukončiť poskytovanie všetkých svojich online sprostredkovateľských služieb danému komerčnému používateľovi, poskytne dotknutému komerčnému používateľovi najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti tohto ukončenia poskytovania všetkých svojich online sprostredkovateľských služieb odôvodnenie uvedeného rozhodnutia na trvalom nosiči.

3.   V prípade obmedzenia, pozastavenia alebo ukončenia poskytovania svojich online sprostredkovateľských služieb poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb poskytne komerčnému používateľovi možnosť objasniť skutočnosti a okolnosti v rámci vnútorného postupu vybavovania sťažností uvedeného v článku 11. Ak poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb odvolá obmedzenie, pozastavenie alebo ukončenie poskytovania svojich online sprostredkovateľských služieb, bez zbytočného odkladu obnoví poskytovanie svojich online sprostredkovateľských služieb pre komerčného používateľa vrátane toho, že mu poskytne prístup k osobným alebo iným údajom, alebo k obom týmto údajom, ktoré pochádzali z jeho používania príslušných online sprostredkovateľských služieb pred tým, než nadobudlo účinnosť obmedzenie, pozastavenie alebo ukončenie ich poskytovania.

4.   Lehota na oznámenie uvedená v odseku 2 sa neuplatňuje, ak poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb:

a)

podlieha zákonnej alebo regulačnej povinnosti, ktorá od neho vyžaduje, aby ukončil poskytovanie všetkých svojich online sprostredkovateľských služieb danému komerčnému používateľovi takým spôsobom, ktorý mu neumožňuje dodržať uvedenú lehotu na oznámenie, alebo

b)

uplatňuje právo na ukončenie poskytovania svojich online sprostredkovateľských služieb z naliehavého dôvodu podľa vnútroštátneho práva, ktoré je v súlade s právom Únie;

c)

môže preukázať, že dotknutý komerčný používateľ opakovane porušil platné obchodné podmienky, čo malo za následok ukončenie poskytovania všetkých dotknutých online sprostredkovateľských služieb.

V prípadoch, keď sa lehota na oznámenie uvedená v odseku 2 neuplatňuje, poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb poskytne dotknutému komerčnému používateľovi bez zbytočného odkladu odôvodnenie uvedeného rozhodnutia na trvalom nosiči.

5.   Odôvodnenie uvedené v odsekoch 1 a 2 a v odseku 4 druhom pododseku musí obsahovať odkaz na konkrétne skutočnosti alebo okolnosti vrátane obsahu oznámení tretích strán, ktoré viedli k rozhodnutiu poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb, ako aj odkaz na príslušné dôvody pre toto rozhodnutie uvedené v článku 3 ods. 1 písm. c).

Poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb nemusí poskytnúť odôvodnenie, ak sa na neho vzťahuje právna alebo regulačná povinnosť neuvádzať konkrétne skutočnosti alebo okolnosti, alebo odkaz na príslušný dôvod alebo dôvody alebo ak poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb môže preukázať, že dotknutý komerčný používateľ opakovane porušil platné obchodné podmienky, čo malo za následok ukončenie poskytovania všetkých dotknutých online sprostredkovateľských služieb.


whereaskeyboard_arrow_down