search


keyboard_tab REGIS - Reg. Intermediation Services 2019/1150 FI

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2019/1150 FI Art. 4 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
whereas :


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 151

 

4 artikla

Palvelujen rajoittaminen, keskeyttäminen ja lopettaminen

1.   Jos verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja päättää tietylle yrityskäyttäjälle tarjoamiensa verkossa toimivien välityspalvelujen rajoittamisesta tai keskeyttämisestä tämän yrityskäyttäjän tarjoamien yksittäisten tavaroiden tai palvelujen osalta, sen on ilmoitettava kyseiselle yrityskäyttäjälle ennen kuin rajoittaminen tai keskeyttäminen tulee voimaan tai sen tullessa voimaan kyseisen päätöksen perustelut pysyvällä välineellä.

2.   Jos verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja päättää verkossa toimivien välityspalvelujensa tarjoamisen lopettamisesta kokonaan tietyn yrityskäyttäjän osalta, sen on ilmoitettava kyseiselle yrityskäyttäjälle vähintään 30 päivää ennen lopettamisen voimaantuloa kyseisen päätöksen perustelut pysyvällä välineellä.

3.   Rajoittamisen, keskeyttämisen tai lopettamisen ollessa kyseessä verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan on annettava yrityskäyttäjälle tilaisuus selvittää tosiseikat ja olosuhteet 11 artiklassa tarkoitetun sisäisen valitustenkäsittelymenettelyn yhteydessä. Jos verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja peruuttaa rajoituksen, keskeyttämisen tai lopettamisen, sen on palautettava yrityskäyttäjä ilman aiheetonta viivytystä ja annettava yrityskäyttäjälle pääsy henkilötietoihin tai muihin tietoihin tai molempiin, jotka on saatu sen tuloksena, että se on käyttänyt asianomaisia verkossa toimivia välityspalveluja ennen rajoituksen, keskeyttämisen tai lopettamisen voimaantuloa.

4.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettua määräaikaa ei sovelleta, jos

a)

verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajaan kohdistuu oikeudellinen tai sääntelyllinen velvoite, jonka mukaan sen on lopetettava verkossa toimivien välityspalvelujensa tarjoaminen kokonaan tietylle yrityskäyttäjälle siten, ettei tätä määräaikaa ole mahdollista noudattaa, tai

b)

verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja käyttää lopettamisoikeutta pakottavasta syystä unionin oikeuden kanssa yhdenmukaisen kansallisen lainsäädännön nojalla;

c)

verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja voi osoittaa, että kyseinen yrityskäyttäjä on toistuvasti rikkonut sovellettavia ehtoja, minkä vuoksi se on keskeyttänyt kyseessä olevien verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoamisen kokonaan.

Jos 2 kohdassa tarkoitettua määräaikaa ei sovelleta, verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan on ilmoitettava kyseiselle yrityskäyttäjälle ilman aiheetonta viivytystä kyseisen päätöksen perustelut pysyvällä välineellä.

5.   Edellä 1 ja 2 kohdassa ja 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuissa perusteluissa on oltava viittaus erityisiin tosiseikkoihin tai olosuhteisiin, kolmansien osapuolten ilmoitusten sisältö mukaan lukien, jotka johtivat verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan päätökseen, sekä viittaus 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin sovellettaviin päätöksen perusteisiin.

Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan ei tarvitse ilmoittaa perusteluja, jos siihen kohdistuu oikeudellinen tai sääntelyllinen velvoite, jonka mukaan se ei saa ilmoittaa tiettyjä tosiseikkoja tai olosuhteita tai viitata sovellettavaan syyhyn tai sovellettaviin syihin, tai jos verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja voi osoittaa, että kyseinen yrityskäyttäjä on toistuvasti rikkonut sovellettavia ehtoja, minkä vuoksi se on keskeyttänyt kyseessä olevien verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoamisen kokonaan.


whereaskeyboard_arrow_down