search


keyboard_tab REGIS - Reg. Intermediation Services 2019/1150 FI

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2019/1150 FI Art. 2 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
whereas :


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 249

 

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

'yrityskäyttäjällä' yksityishenkilöä elinkeino- tai ammattitoiminnassa tai oikeushenkilöä, joka verkossa toimivien välityspalvelujen kautta tarjoaa tavaroita tai palveluja kuluttajille tarkoituksessa, joka liittyy yrityskäyttäjän elinkeino- tai ammattitoimintaan;

2)

'verkossa toimivilla välityspalveluilla' palveluja, jotka täyttävät kaikki seuraavat vaatimukset:

a)

ne ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/1535 (12) 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja tietoyhteiskunnan palveluja;

b)

ne mahdollistavat sen, että yrityskäyttäjät voivat tarjota kuluttajille tavaroita tai palveluja, ja niiden tarkoituksena on helpottaa yrityskäyttäjien ja kuluttajien välisten suorien liiketoimien käynnistämistä, riippumatta siitä, toteutuvatko liiketoimet lopulta;

c)

niiden tarjoaminen yrityskäyttäjille perustuu sopimussuhteisiin, joissa osapuolina ovat palvelujen tarjoajat ja yrityskäyttäjät, jotka tarjoavat tavaroita tai palveluja kuluttajille;

3)

'verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajalla' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa tai ehdottaa tarjoavansa verkossa toimivia välityspalveluja yrityskäyttäjille;

4)

'kuluttajalla' luonnollista henkilöä, joka toimii tarkoituksessa, joka ei kuulu hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa;

5)

'verkossa toimivalla hakukoneella' digitaalista palvelua, joka antaa käyttäjille mahdollisuuden suorittaa kyselyjä hakujen tekemiseksi periaatteessa kaikilta verkkosivustoilta tai kaikilta tietynkielisiltä verkkosivustoilta mitä tahansa aihetta koskevan hakusanan, äänikomennon, lausekkeen tai muun syöttötiedon muodossa tehdyn kyselyn perusteella ja joka antaa missä tahansa muodossa tuloksia, joista voi saada pyydettyyn sisältöön liittyvää tietoa;

6)

'verkossa toimivan hakukoneen tarjoajalla' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa tai ehdottaa tarjoavansa verkossa toimivia hakukoneita kuluttajille;

7)

'yritysverkkosivustokäyttäjällä' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka verkkorajapinnan eli minkä tahansa ohjelmiston, myös verkkosivuston tai sen osan, ja sovellusten, myös mobiilisovellusten, kautta tarjoaa tavaroita tai palveluja kuluttajille tarkoituksessa, joka liittyy sen elinkeino- tai ammattitoimintaan;

8)

'järjestyksellä' suhteellista sijoitusta, jonka verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat antavat sellaisille tavaroille ja palveluille, joita tarjotaan verkossa toimivien välityspalvelujen kautta, tai merkitystä, jonka verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajat antavat hakutuloksille, kun ne esittävät, järjestävät tai antavat ne tiedoksi riippumatta teknologisista välineistä, joita esittämiseen, järjestämiseen tai tiedoksiantamiseen käytetään;

9)

'määräysvallalla' yrityksen omistusoikeutta tai mahdollisuutta käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa yrityksessä neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (13) 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä;

10)

'ehdoilla' kaikkia ehtoja tai määritelmiä niiden nimestä tai muodosta riippumatta, jotka sääntelevät sopimussuhdetta verkossa toimivan välityspalvelujen tarjoajan ja sen yrityskäyttäjien välillä ja jotka verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja määrittää yksipuolisesti, ja sitä, onko kyse yksipuolisesta määrittämisestä, tarkastellaan sellaisen yleisen arvioinnin perusteella, jossa osapuolten suhteellinen koko tai se, että neuvotteluja on käyty tai että asianomainen tarjoaja ja yrityskäyttäjä ovat voineet neuvotella tietyistä määräyksistä ja määrittää ne yhdessä, eivät sinänsä ole ratkaisevia;

11)

'liitännäistavaroilla ja -palveluilla' yrityskäyttäjän kuluttajalle verkossa toimivien välityspalvelujen kautta tarjoaman varsinaisen tavaran tai palvelun lisäksi ennen verkossa toimivissa välityspalveluissa käynnistetyn liiketoimen loppuun saattamista tarjoamia tavaroita ja palveluja, jotka täydentävät varsinaista tavaraa tai palvelua;

12)

'sovittelulla' direktiivin 2008/52/EY 3 artiklan a alakohdassa määriteltyä jäsenneltyä menettelyä;

13)

'pysyvällä välineellä' välinettä, jonka avulla yrityskäyttäjät voivat tallentaa niille henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja siten, että tiedot ovat saatavissa myöhempää käyttöä varten ja tietojen käyttötarkoituksen kannalta asiamukaisen ajan, ja joka mahdollistaa tallennettujen tietojen toisinnan muuttumattomina.


whereas

keyboard_arrow_down