search


keyboard_tab REGIS - Reg. Intermediation Services 2019/1150 BG

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2019/1150 BG Art. 4 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


index :


whereas :


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 162

 

Член 4

Ограничаване, спиране и прекратяване

1.   Когато доставчик на посреднически онлайн услуги вземе решение да ограничи или спре предоставянето на своите посреднически онлайн услуги за даден бизнес ползвател във връзка с отделни стоки или услуги, предлагани от този бизнес ползвател, той представя на съответния бизнес ползвател изложение на мотивите за това решение на траен носител, преди ограничението или спирането да породи действие или в момента, в който то породи действие.

2.   Когато доставчик на посреднически онлайн услуги вземе решение да прекрати предоставянето на всички свои посреднически онлайн услуги за даден бизнес ползвател, той представя на съответния бизнес ползвател изложение на мотивите за това решение на траен носител, най-малко 30 дни преди прекратяването да породи действие.

3.   В случай на ограничаване, спиране или прекратяване доставчикът на посреднически онлайн услуги предоставя на бизнес ползвателя възможност да изясни фактите и обстоятелствата в рамките на вътрешната процедура за разглеждане на жалби, посочена в член 11. Когато ограничаването, спирането или прекратяването се отмени от доставчика на посреднически онлайн услуги, той без ненужно забавяне възстановява положението на бизнес ползвателя, включително предоставя на бизнес ползвателя достъп до лични или други данни, или до двата вида данни, които са се появили в резултат на използването от негова страна на съответните посреднически онлайн услуги, преди ограничаването, спирането или прекратяването да породи действие.

4.   Срокът на предизвестие по параграф 2 не се прилага, когато доставчикът на посреднически онлайн услуги:

a)

е обвързан с правно или регулаторно задължение, по силата на което той трябва да прекрати предоставянето на всички свои посреднически онлайн услуги за даден бизнес ползвател по начин, който не му позволява да спази този срок на предизвестие, или

б)

упражнява право на прекратяване по силата на императивни съображения съгласно националното право, които са в съответствие с правото на Съюза;

в)

може да докаже, че съответният бизнес ползвател е нарушил многократно приложимите общи условия, поради което доставчикът е прекратил предоставянето на всички въпросни посреднически онлайн услуги.

В случаите, когато срокът на предизвестие по параграф 2 не се прилага, доставчикът на посреднически онлайн услуги без ненужно забавяне предоставя на съответния бизнес ползвател изложение на мотивите за това решение на траен носител.

5.   Изложението на мотивите, посочено в параграфи 1 и 2 и в параграф 4, втора алинея, съдържа конкретните факти или обстоятелства, включително съдържанието на сигналите от трети лица, довели до решението на доставчика на посреднически онлайн услуги, както и приложимите обективни основания за това решение в съответствие с член 3, параграф 1, буква в).

Доставчикът на посреднически онлайн услуги не е длъжен да предоставя изложение на мотивите, когато е обвързан с правно или регулаторно задължение да не предоставя конкретните факти или обстоятелства или да не посочва приложимото основание или основания, или когато даден доставчик на посреднически онлайн услуги може да докаже, че съответният бизнес ползвател е нарушил многократно приложимите общи условия, което е довело до прекратяване на предоставянето на всички въпросни посреднически онлайн услуги


whereaskeyboard_arrow_down